آیا میتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

پرداخت در محل

خیر در حال حاضر امکان پرداخت سفارش در محل وجود ندارد.